Tập tin cấu hình wp config và htacess trên wordpress

 Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ về các hằng số được wordpress đặt mặc định trong mã nguồn.

Có 2 tập tin trong thư mục gốc giúp chúng ta thiết lập các giá trị cấu hình cho WP đó là tập tin:  wp-config.php và .htaccess. 
1. Thay đổi URL chạy chính của WP
define( 'WP_SITEURL', 'http://example.com/' );
define( 'WP_HOME', 'http://example.com/' );

2. Thay đổi đường dẫn đến thư mục chứa Plugin
define( 'WP_PLUGIN_DIR', 'New Path'); 
define( 'WP_PLUGIN_URL', 'New URL');

3. Thay đổi giá trị của WP_POST_REVISIONS
define( 'WP_POST_REVISIONS', false );
define( 'WP_POST_REVISIONS', 5 );

4. Thay đổi giá trị thời gian cho AUTOSAVE_INTERVAL
define( 'AUTOSAVE_INTERVAL', 150 );

5. Hiển thị các câu truy vấn trên một trang của WP
define( 'SAVEQUERIES', true );

Hiển thị chi tiết các câu truy vấn trên trang
global $wpdb;
print_r( $wpdb->queries );

6. Tăng bộ nhớ cho ứng dụng WP
Allowed memory size of xxxxx bytes exhausted
define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '128M' );

7. Thiết lập ngôn ngữ và định dạng quốc tế
define ( 'WPLANG', 'en-US' );

8. Thiết lập thư mục chứa các tập tin ngôn ngữ
Default: define( 'LANGDIR', '/wp-content/languages' );
Custom: define( 'LANGDIR', '/wp-content/my/languages' ); 

9. Thiết lập Cache nâng cao
define( 'WP_CACHE', true ); 
wp-content/advanced-cache.php
 
10. Thiết lập chế độ login
define( 'FORCE_SSL_LOGIN', true ); //HTTPS - HTTP
define( 'FORCE_SSL_ADMIN', true );

11. Thiết lập thời gian xóa TRASH
define( 'EMPTY_TRASH_DAYS', 7 ); 

12. Thiết lập chế độ Cron
define( 'DISABLE_WP_CRON', true );

13. Thiết lập giá trị không chỉnh sửa trong Admin
define('DISALLOW_FILE_EDIT', TRUE); 

Chia sẻ ý kiến của bạn

Mới hơn Cũ hơn