Chỉnh sửa đăng nhập ssh bằng mật khẩu trên google cloud

Sau khi tạo máy ảo trên google cloud, bạn bật phần Terminal mà google cung cấp. Và tiến hành chỉnh sửa giống như hướng dẫn dưới đây.


google vps login

Hướng dẫn dưới đây được thực hiện trên hệ điều hành Centos 7, các phiên bản nhân LInux khác làm cũng tương tự tương đương.

Bước 1. Thực thi quyền root: 

sudo su


Bước 2. Đổi mật khẩu root: sudo passwd, vì mặc định google cloud không hiện mật khẩu cho tài khoản root sau khi tạo.

sudo passwd


Bước 3. Cho phép SSH sử dụng phương thức mật khẩu

– Sửa file /etc/ssh/sshd_config:

vi /etc/ssh/sshd_config


Tìm giá trị PermitRootLogin sửa  từ no thành yes

PermitRootLogin yes


– Sửa Passwordauthentication từ no thành yes

PasswordAuthentication yes


Bước 4. Khởi động lại dịch vụ sshd bằng lệnh sau:

service sshd restart


Vậy là đã xong. 

Tiến hành login bằng các phần mềm như putty... để xem kết quả nhé.


Chia sẻ ý kiến của bạn

Mới hơn Cũ hơn