21 câu lệnh Linux phải nhớ để quản lý vps

Danh sách 21 câu lệnh trong linux mà bạn phải nhớ để có thể quản lý tốt vps của mình.
Đây là những câu lệnh căn bản bất cứ ai muốn tìm hiểu về Linux cần phải nhớ.
 • clear: làm sạch cửa sổ dòng lệnh
 • ls tenthumuc: Liệt kê nội dung bên trong một thư mục
 • cat tentaptin: Hiển thị nội dung của một tập tin lên cửa sổ dòng lệnh
 • rm tentaptin: Xóa một tập tin
 • cp taptinnguon taptindich: Sao chép một tập tin
 • passwd: Đổi mật khẩu
 • less tentaptin hoặc more tentaptin: Hiển thị nội dung một tập tin trong cửa sổ dòng lệnh một trang mỗi lần
 • grep chuoi tentaptin: Tìm kiếm chuỗi trong tập tin
 • head tentaptin: Hiển thị 10 dòng đầu tiên của tập tin
 • tail tentaptin: Hiển thị 10 dòng cuối cùng của tập tin
 • mv tentaptincu tentaptinmoi: Di chuyển hoặc đổi tên tập tin
 • file tentaptin: Hiển thị thông tin về nội dung của tập tin
 • echo chuoi: Sao chép chuỗi tới màn hình dòng lệnh
 • date: Hiển thị ngày và giờ hiện tại
 • gzip tentaptin: Nén một tập tin
 • gunzip tentaptin: Giải nén một tập tin
 • chmod quyen tentaptin: Thay đổi quyền truy cập tập tin
 • mkdir tenthumuc: Tạo một thư mục
 • rmdir tenthumuc: Xóa một thư mục rỗng
 • ln existingfile new-link: Tạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)
 • top: Hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy

Chia sẻ ý kiến của bạn

Mới hơn Cũ hơn